« Ga terug   Print

Teammanager Jeugd

2019-02-11 Gemeente Amsterdam | Amsterdam | WO | Fulltime | Sluit 2019-02-20

Bij het cluster Sociaal, Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, zoeken we een stevige, inspirerende Teammanager voor de afdeling Jeugd.

Teammanager Jeugd
36 uur | Amsterdam

Bij het cluster Sociaal, Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, zoeken we een stevige, inspirerende Teammanager voor de afdeling Jeugd. Iemand die mee vorm kan geven aan de transformatie van het jeugdstelsel in Amsterdam en dit weet te vertalen naar de concrete uitvoeringspraktijk.

De functie
Zowel de afdeling Jeugd als de afdeling Zorg gaat uit van een managementteam met een gezamenlijke leiding inzake de realisatie van opgaven, opgave gestuurder werken in clusters/eenheden en het functioneren van de afdeling. Teammanagers krijgen ook een verantwoordelijkheid in de aansturing van afdeling overstijgende programma’s. Medewerkers hebben een vaste Teammanager voor gesprekken m.b.t. ontwikkeling en beoordeling.

Een Teammanager geeft, op basis van integraal management, leiding aan de onder hem/haar ressorterende clusters/eenheden ( ca. 25 tot 30 fte.) en is verantwoordelijk voor de visie op, de ontwikkeling, realisering en borging van de strategische richting inzake de opgaven van deze eenheden binnen de drie kernprocessen alsmede inzake de veranderopgave van OJZ zoals verwoord in “Werkzaam voor de stad”.

Een Teammanager stuurt hierbij clusters/eenheden van medewerkers, die rond een (beleids)vraagstuk zijn samengesteld, opgavegericht aan. Deze clusters/eenheden kunnen, op basis van de opgave, teamoverstijgend zijn samengesteld. De Teammanager coacht hierbij veelal op de te behalen resultaten. Het te ontwikkelen en te realiseren beleid is hierbij een essentieel onderdeel van - en complementerend aan - het integrale beleid betreffende OJZ en de gemeente Amsterdam.

De werkzaamheden:
De werkzaamheden hebben een stadsbrede/gemeentebrede impact, maar ook een regionale en landelijke impact voortvloeiend uit een grote lokale adviesvrijheid, en de massa die Amsterdam heeft in de landelijke beïnvloeding.

De Teammanager signaleert lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de aandachtsgebieden van het team, ontwikkelt strategische beleidskaders, adviseert hierover en geeft sturing aan de implementatie. Hij/zij fungeert voor de taken van de afdeling jeugd en namens de Afdelingsmanager, als aanspreekpunt en klankbord voor de verantwoordelijk Wethouder en het bestuur, als gedelegeerd ambtelijk opdrachtnemer. De Teammanager is verantwoordelijk voor de strategische richting en alle beleidsproducten van het cluster/de eenheid: monitort en garandeert hierbij alle dwarsverbanden met de andere clusters/eenheden, dan wel afdelingen en in- en externe partijen/stakeholders.

De Teammanager fungeert als lid van het managementteam van de afdeling en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van visie op de organisatie en het strategisch beleid van de afdeling. Hij/zij bewaakt en optimaliseert mede de integrale uitgangspunten betreffende het OJZ-beleid de gemeente Amsterdam als geheel, draagt het gezamenlijke beleid in- en extern uit en stimuleert de integrale beleidsbenadering binnen en buiten de clusters/eenheden. De teammanager is mede verantwoordelijk voor het integrale beleid en de bedrijfsvoering van de afdeling.

Er zijn 2 teammanagers en de hieronder opgesomde werkzaamheden worden verdeeld:

 • Zorgdragen voor het succesvol, zowel inhoudelijk, procedureel als financieel, aansturen van de volgende processen;
 • Inkopen van het Jeugdstelsel (lokaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk en niet ingekocht aanbod, (regionaal) contractmanagement, PGB, subsidieafwikkeling en -beheer, Jeugd en Veiligheid, Radicalisering, Ketenaanpak Dak- en thuisloze jongeren en tienermoeders, Vechtscheidingen, (O)MPG aanpak, regionale VIR, Algemeen Jeugdbeleid, gebiedsgericht werken, integraal jeugdbeleid en innovatie;
 • Zorgdragen voor adequate bedrijfsvoering, alsmede financiële en beleidsstuurinformatie;
 • De medewerkers van de afdeling jeugd coachen vanuit competentiegericht management, en mee vorm geven aan de doorontwikkeling van de afdeling jeugd in de context van de directie OJZ en de ontwikkelingen in het Amsterdamse Sociaal Domein;
 • Mee opstellen van de kaders en afdelingsplan;
 • Voeren van plannings,- voortgangs- en beoordelingsgesprekken;
 • Sturen op horizontale portefeuilles zowel OJZ- als sociaal domein- breed.

Wij vragen

 • WO werk- en denkniveau;
 • zeer ruime ervaring binnen de verschillende aandachtsgebieden en met leidinggeven op basis van integraal management;
 • zeer ruime ervaring met het bestuurlijk – en politiek krachtveld betreffende OJZ;
 • kennis van de aandachtsvelden en de wettelijke en juridische kaders;
 • ruime ervaring met het aansturen van een dienstverlenende organisatie met in- en externe stakeholders;
 • zeer ruime ervaring en kennis met het aandachtsgebied van het team;
 • verbinding op basis van visie en inhoud, met aandacht voor de menselijke maat (aangaan van de dialoog met medewerkers en maatschappelijke partners met de nadruk op vertrouwen en samenwerken);
 • Je bent communicatief vaardig, weet de juiste prioriteiten te stellen, kunt snel schakelen op diverse niveaus, sterk in het uitzetten van processen en ervaring met het sturen op kosten, data en resultaten.

Competenties

 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Resultaatgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.770- en maximaal € 6.574,= bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uur per week.
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
De omgeving waarbinnen de functie opereert is complex vanwege de samenwerking met een groot aantal in- en externe stakeholders (gemeentelijk, regio en landelijk) en de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het beleidsveld. Jeugd en Zorg liggen altijd onder het vergrootglas van het bestuur en de politiek. Hierbij wordt ook van Amsterdam als G4 gemeente een initiërende en voortrekkersrol verwacht en heeft Amsterdam een voorbeeldfunctie richting andere gemeentes op dit vlak.

OJZ werkt hierbij in gezamenlijkheid voor de gehele stad. Onderwijs, Jeugd en Zorg zijn belangrijke pijlers binnen het Sociaal Domein. Hierbij moet OJZ zich continu aanpassen aan een groeiende en veranderende diverse stad: de organisatie van OJZ moet het tempo van deze groei kunnen faciliteren. Hierbij zal binnen het Sociaal Domein nog meer als in het verleden samenwerkingsverbanden moeten worden gezocht en ingericht om te komen tot de gewenste integrale dienstverlening richting de burger. Uniforme processen en een meer data gedreven inrichting van deze organisatie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Dit zijn voor alle onderdelen van OJZ de uitdagingen voor de komende jaren.

Hierbij zal continu interactie, overleg/afstemming plaats moeten vinden in- en extern. Intern met andere (programma/project)teams, afdelingen rve’s, clusters, e.d. Extern met een groot en divers aantal stakeholders en samenwerkingsverbanden op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau.

De afdeling:
Vanaf 1 januari 2015 is de gehele jeugdzorg, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd) en jeugd-(L)VB (licht verstandelijke beperking), jeugdbescherming, jeugdreclassering en de AWBZ-functies begeleiding en kortdurend verblijf de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is ondergebracht bij de afdeling Jeugd. De afdeling jeugd is belast met het realiseren van de integrale beleidsdoelstellingen voor het domein Jeugd. Dit op basis van het vervullen van de centrale opdrachtgeversrol richting instellingen, (kleine) organisaties en zelfstandigen. De afdeling Jeugd onderhoudt in dit kader relaties met de betreffende leveranciers, fungeert als budgetbeheerder voor het totale budget voor het jeugddomein en monitort de resultaten. Vanuit de opdrachtgeversrol onderhoudt de afdeling Jeugd nauwe contacten met de Directie Subsidies en Inkoop Sociaal.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 20 februari 2019 door te klikken op de sollicitatiebutton.

Let op de voorrangsregels worden in acht gehouden! Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Christine Pollmann, afdelingshoofd Jeugd. Telefonisch bereikbaar op nummer 06-41743604 of per email c.pollmann@amsterdam.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Teammanager Jeugd, Teammanager, Integraal Management, Bestuur, Politiek, Management, Vacature AmsterdamSolliciteer op deze functie